نمونه کد استفاده از وب سرويس نوشته شده بر پايه NET Framework

  • دسته : نمونه کد و کتابخانه
  • نویسنده : پیام سلامی
  • تاریخ انتشار : 1397/01/02

نمونه کد اتصال به درگاه پرداخت بهبانک به زبان ASP.NET Web Forms